Rokasgrāmata Ardo AED 1200X Veļas mašīna

Nepieciešama rokasgrāmata Ardo AED 1200X Veļas mašīna produktam? Zemāk varat bez maksas skatīt un lejupielādēt rokasgrāmatu PDF formātā. Turpat atradīsit arī bieži uzdotos jautājumus, produkta vērtējumu un lietotāju atsauksmes, lai jūs varētu optimāli izmantot savu produktu. Ja šī nav vajadzīgā rokasgrāmata, sazinieties ar mums.

Vai jūsu produkts ir bojāts, un rokasgrāmatā nav sniegts risinājums? Dodieties uz Repair Café, lai veiktu bezmaksas remontu.

Rokasgrāmata

PL
SM1458
MODEL
:
AED 800X AED 810 AED 1000X AED 1000XTAED 1010
AED 1200X AED 1400X AED 6500XSED 810SED 1010
PODSTAWOWE FUNKCJE PRALKI
U˚YTKOWANIE PRALKI
CYKL PRANIA:
(Êledzàc poni˝sze wskazówki , pralka uruchomi ustawiony program)
1. Otworzyç b´ben pralki.
2. Za∏adowaç wsad przeznaczony do prania , zamknàç b´ben.
Uwaga: Nie wolno prze∏adowywaç urzàdzenia. Nie zalecamy praç w pralce tkanin wch∏aniajàcych
zbyt du˝o wody, np. dywaniki.
3. Wsypaç proszek do odpowiedniego podajnika, wlaç p∏yn zmi´kczajàcy. Nale˝y u˝ywaç proszki
przeznaczone do prania w pralkach automatycznych (patrz rozdzia∏: U˚YTKOWANIE DETERGENTÓW).
4. Zamknàç pojemnik na detergenty, zwracajàc szczególnà uwag´, aby pojemniki nie otworzy∏y si´ w
trakcie cyklu prania poniewa˝ w ten sposób wydostanie si´ woda na zewnàtrz.
5. Wcisnàç przycisk w∏àczania (G); wyÊwietlacz wskazujàcy ostatni, ustawiony program w∏àczy si´.
6. Przekr´caç pokr´t∏o programatora (P), wybraç odpowiedni program oraz temperatur´ prania w
zale˝noÊci od rodzaju tkanin (patrz rozdzia∏: TABELE PROGRAMÓW).
Nota: Wybierajàc program, automatycznie w∏àczy si´ wyÊwietlacz wskazujàc maksymalnà iloÊç
obrotów wirówki dostosowanà do wybranego przez nas programu, a display (wyÊwietlacz
cyfrowy) wyÊwietli w minutach czas prania. Jeden z wyÊwietlaczy (S) w∏àczy si´ , wskazujàc
faz´, w której ustawiony przez nas program rozpocznie pranie.
7. Wybraç szybkoÊç wirowania wciskajàc przycisk (H) (patrz rozdzia∏: WYBÓR SZYBKOÂCI WIROWANIA).
8. Wybraç przyciski (C) z odpowiednimi funkcjami, które chcemy u˝yç (patrz rozdzia∏: FUNKCJE
DODATKOWE). W∏àczone przyciski zaÊwiecà si´, a czas prania zmieni si´ w zale˝noÊci od
ustawionych funkcji.
9. Wcisnàç przycisk (I) - je˝eli chcemy opóêniç rozpocz´cie prania (patrz rozdzia∏: OPÓèNIENIE
STARTU PRANIA)
10. Wcisnàç przycisk (L), aby rozpoczàç cykl prania (patrz rozdzia∏: PRZYCISK ROZPOCZ¢CIA PRANIA).
11. Po zakoƒczeniu prania, wcisnàç przycisk (G), aby wy∏àczyç pralk´.
12. Otworzyç b´ben i wyjàç upranà bielizn´.
13. Suchymi r´koma od∏àczyç urzàdzenie od sieci zasilajàcej.
14. Zamknàç dop∏yw wody.
A Tabele programów
B Display (wyÊwietlacz cyfrowy)
C Przyciski wyboru funkcji dodatkowych
D Wskaênik wyboru pr´dkoÊci wirowania
G Przycisk w∏àcz/wy∏àcz
H Przycisk wyboru pr´dkoÊci wirowania
I Przycisk opóênienia startu prania
L Przycisk rozpocz´cia prania
P Pokr´t∏o wyboru programów i
temperatury
S Wskaênik zaawansowania cyklu prania
WYBÓR SZYBKOÂCI WIROWANIA:
U
rzàdzenie umo˝liwia wybór szybkoÊci wirowania, które mogà byç ustawione przed rozpocz´ciem
cyklu prania. Aby zmieniç szybkoÊç wirowania nale˝y, wciskaç przycisk (H), a˝ do momentu
uzyskania interesujàcej nas wartoÊci, ka˝da zmiana zostanie wyÊwietlona na odpowiednim
wskaêniku. Wirówk´ mo˝na ca∏kowicie od∏àczyç. W tej sytuacji wyÊwietlacz musi wskazywaç
symbol (rysunek) lub napis "wirówka od∏àczona".
NOTA: szybkoÊç maksymalna wirówki b´dzie ró˝na w zale˝noÊci od modelu i zostanie wskazana na wyÊwietlaczu. SzybkoÊç
maksymalna jest dostosowywana do ka˝dego programu i zostaje zawsze wskazana na wyÊwietlaczu w momencie ustawienia
programu praniu.
1
Kontrola wywa˝ania wsadu w wirowaniu
Urzàdzenie zosta∏o wyposa˝one w specjalny system elektronicznej kontroli prawid∏owego
wywa˝ania wsadu. System, przed ka˝dym wirowaniem, rozk∏ada wsad w b´bnie.
W przypadku nieregularnego roz∏o˝enia wsadu, ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo, szybkoÊç
koƒcowego wirowania zostanie obni˝ona, a w przypadku braku mo˝liwoÊci wywa˝ania wsadu,
wirowanie zostanie pomini´te.
I
S
C
h. m.
1000
700
600
90
75
60
40
30
60
50
40
30
40
30
40
30
I
O
500
0
Stop
40
Ritardo
Partenza
Prelavaggio
Lavaggio
Risciacqui
Centrifuga
Fine
Prelavaggio
Lavaggio
rapido
Antipiega
Risciacqui
supplementari
COTONE
SINTETICI
DELICATI
Scarico + centrif.
Risciacqui
Lavaggio freddo
Lavaggio a mano
900
800
PB D
A
LANA
G
H
L
600
Lejupielādēt rokasgrāmatu latviešu valodā (PDF, 1.45 MB)
(Apsveriet ietekmi uz vidi un drukājiet šo rokasgrāmatu tikai tad, ja tas patiešām ir nepieciešami)

Vērtējums

Paziņojiet mums, ko jūs domājat par Ardo AED 1200X Veļas mašīna, novērtējot produktu. Vai vēlaties dalīties pieredzē ar šo produktu vai uzdot jautājumu? Ievadiet savu komentāru lapas apakšdaļā.
Vai esat apmierināts ar Ardo AED 1200X Veļas mašīna?
Novērtējiet šo produktu pirmais
0 vērtējumi

Vairāk par šo rokasgrāmatu

Mēs saprotam, ka ir patīkami, ka jūsu Ardo AED 1200X Veļas mašīna ir papīra rokasgrāmata. Jūs vienmēr varat lejupielādēt rokasgrāmatu no mūsu vietnes un pats to izdrukāt. Ja vēlaties saņemt oriģinālo rokasgrāmatu, iesakām sazināties ar Ardo. Viņi varētu nodrošināt oriģinālu rokasgrāmatu. Vai meklējat sava Ardo AED 1200X Veļas mašīna rokasgrāmatu citā valodā? Izvēlieties vēlamo valodu mūsu mājaslapā un meklējiet modeļa numuru, lai redzētu, vai tas ir pieejams.

Specifikācijas

Zīmols Ardo
Modelis AED 1200X
Kategorija Veļas mašīnas
Faila veids PDF
Faila lielums 1.45 MB

Visas rokasgrāmatas par Ardo Veļas mašīnas
Citas Veļas mašīnas rokasgrāmatas

Mūsu atbalsta komanda meklē noderīgu informāciju par produktu un atbild uz bieži uzdotajiem jautājumiem. Ja atrodat ko nepareizu bieži uzdotajos jautājumos, informējiet mūs, izmantojot saziņas veidlapu.

Mana veļas mašīna neieslēdzas, nospiežot starta pogu. Ko darīt? Apstiprināts

Daudzos gadījumos veļas mazgājamās mašīnas durvis nav pareizi aizvērtas. Atveriet un aizveriet durvis un mēģiniet vēlreiz.

Tas bija noderīgi (22913) Lasīt vairāk

Mana veļas mašīna neiztukšojas, ko darīt? Apstiprināts

Galvenais iemesls, kāpēc veļas mašīna neizplūst, ir sūkņa vai iztukšošanas šļūtenes aizsprostojums. Ja jūsu veļas mašīnai ir piekļuve šīm daļām, mēģiniet novērst visus aizsprostojumus. Ja tas neatrisina problēmu vai ja jums nav piekļuves šīm daļām, sazinieties ar mehāniķi vai ražotāju.

Tas bija noderīgi (22348) Lasīt vairāk

Manā veļas mašīnā neplūst ūdens. Ko darīt? Apstiprināts

Pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes atvere ir atvērta un vai ūdens ieplūdes šļūtenē nav salocījumu. Ja tas neatrisina problēmu, sazinieties ar ražotāju.

Tas bija noderīgi (8815) Lasīt vairāk

Manas veļas mazgājamās mašīnas durvis neatveras, ko darīt? Apstiprināts

Var būt vairāki iemesli. Visbiežākais iemesls ir filtra aizsērēšana. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un pārbaudiet filtru. Ja nepieciešams, noņemiet visus aizsprostojumus. Filtra atrašanās vieta ir atšķirīga atkarībā no modeļa. Iespējams arī, ka ir speciāla svira durvju atvēršanai. Ja šīs iespējas nepalīdz, pēdējā iespēja ir atvienot ierīci no elektrotīkla uz 30-60 minūtēm un mēģināt atvērt durvis pēc tam. Ja tas nedarbojas, sazinieties ar ražotāju vai mehāniķi.

Tas bija noderīgi (7277) Lasīt vairāk

Mana veļas mašīna rada lielu troksni un/vai vibrē skaļi. Ko es varu darīt lietas labā? Apstiprināts

Iespējams, veļas mašīna nav nolīdzināta. To var izdarīt, pielāgojot pēdas, lai tās būtu ideāli līdzenas. Problēmu var izraisīt arī daudz drēbju ievietošana mašīnā. Ja tie nav jūsu problēmas cēlonis, sazinieties ar ražotāju.

Tas bija noderīgi (6312) Lasīt vairāk

Kurā nodalījumā jāievieto mazgāšanas līdzeklis? Apstiprināts

Lielākajai daļai veļas mašīnu ir 3 mazgāšanas līdzekļa nodalījumi. Šie nodalījumi bieži ir apzīmēti ar I, II un *, lai parādītu, kur nonāk mazgāšanas līdzeklis. I nodalījums tiek izmantots priekšmazgāšanas ciklam, II nodalījums ir paredzēts galvenajam mazgāšanas ciklam un * ir paredzēts veļas mīkstinātājam. Visbiežāk izmanto II nodalījumu.

Tas bija noderīgi (4298) Lasīt vairāk

Mana veļas mazgājamā mašīna smaržo, ko es varu darīt ar to? Apstiprināts

Ir veļas mazgājamās mašīnas ar pašattīrīšanās funkcijām. Ja šīs funkcijas nav pieejamas, varat pievienot 100 ml baltā etiķa vai 100 g sodas kristālu un likt veļas mašīnai darbināt programmu 90 ℃.

Tas bija noderīgi (3510) Lasīt vairāk

Vai es varu pievienot veļas mašīnu siltā ūdens izvadam? Apstiprināts

Lai gan veļas mazgājamās mašīnas, iespējams, spēj uzņemt ūdeni līdz 65°C, lielākā daļa ražotāju to neiesaka. Ir mazgāšanas cikli, kuros īpaši izmanto aukstu ūdeni. Šādos gadījumos silts ūdens var kaitēt jūsu mazgāšanas cikla rezultātiem. Tāpat daudzas veļas mašīnas ir paredzētas pievienošanai aukstā ūdens izvadam.

Tas bija noderīgi (2821) Lasīt vairāk

Kam jāpievērš uzmanība, pārvietojot veļas mašīnu? Apstiprināts

Pārvietojot veļas mašīnu, nostipriniet cilindru. Varat izmantot katras veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā iekļauto transportēšanas skrūvi, kas neļaus cilindram pārvietoties mašīnas iekšpusē. Jums arī jāiztukšo viss ūdens.

Tas bija noderīgi (1379) Lasīt vairāk

Kāda ir atšķirības lietošanā starp veļas mazgājamo mašīnu-žāvējamo mašīnu un atsevišķu veļas mazgājamo mašīnu un žāvētāju? Apstiprināts

Veļas-žāvējamās mašīnas lielākā priekšrocība ir tā, ka tā aizņem mazāk vietas. Tomēr atsevišķs žāvētājs varēs žāvēt vairāk nekā veļas mazgājamā mašīna. Arī veļas mazgājamā mašīna-žāvējamā mašīna patērē salīdzinoši vairāk enerģijas un prasa vairāk laika.

Tas bija noderīgi (1086) Lasīt vairāk

Vai es varu sakraut žāvētāju un veļas mašīnu? Apstiprināts

Parasti ir iespējams tieši sakraut žāvētāju un veļas mašīnu tieši vienu virs otra. Tas darbojas tikai ar priekšpuses iekraušanas modeļiem. Tomēr, lai to izdarītu, ieteicams izmantot pieguļošu piederumu. Tas novērsīs mašīnu vibrāciju un nokrišanu, kā arī novērsīs apakšējās mašīnas bojājumus.

Tas bija noderīgi (1084) Lasīt vairāk

Vai es varu pievienot veļas mašīnu pagarinātājam? Apstiprināts

Ierīces, kurām nepieciešams liels enerģijas daudzums, piemēram, veļas mašīna, nevar pievienot visiem pagarinātājiem. Skatiet, kāds ir veļas mazgājamās mašīnas enerģijas patēriņš, kas norādīts vatos, un pārbaudiet, vai pagarinātājs to var izturēt. Ir pagarinātāji ar biezākiem kabeļiem, kas ir izgatavoti, lai apstrādātu lielākas ierīces.

Tas bija noderīgi (1079) Lasīt vairāk

Pievienoties sarunai par šo produktu

Šeit varat dalīties savās domās par Ardo AED 1200X Veļas mašīna. Ja jums ir jautājumi, vispirms rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu. Rokasgrāmatu var pieprasīt, izmantojot mūsu saziņas veidlapu.

Rokasgrāmata Ardo AED 1200X Veļas mašīna

Saistītie produkti

Saistītās kategorijas