Rokasgrāmata Versus Versace Aberdeen S3006-0017 Rokas pulkstenis

Nepieciešama rokasgrāmata savam Versus Versace Aberdeen S3006-0017 Rokas pulkstenis? Zemāk var apskatīt un bez maksas lejupielādēt PDF rokasgrāmatu latviešu valodā. Šim produktam pašlaik ir 6 bieži uzdotie jautājumi, 6 komentāri un 19 balsis ar vidējo produkta vērtējumu 26/100. Ja šī nav jūsu vēlamā rokasgrāmata, lūdzu, sazinieties ar mums.

Vai jūsu produkts ir bojāts, un rokasgrāmatā nav sniegts risinājums? Dodieties uz Repair Café, lai veiktu bezmaksas remontu.

Rokasgrāmata

BLACK
WHITE
PANTONE:
425 C
COVER GLOSSY
PLASTIC COATING
200 / 220 gr.
PANTONE:
200 C
BLACK
PANTONE :
665 C
PANTONE:
COOL GRAY 3 C
PANTONE:
200 C
PAGE 6 PAGE 7 FRONTPAGE 5BACK (internal)
PAGE 1 PAGE 3 PAGE 4PAGE 2
BACK (external)
ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﻧﺎﻤﻀﻟا
سﻮﺳﺮﯿﻓ ﺔﻋﺎﺳ (Versus)) .ﻲﻓ.ﻲﺑ ﻢﯾﺎﺗﺮﯿﻓ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻲﻟوﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻮﻔﻜﻣVERTIME B.V. ةﺪﻣ ،(24
.ﺔﻧﺎﻤﻀﻟا هﺬھ دﻮﻨﺑ ﻖﻓو ،ءاﺮﺸﻟا ﺦﯾرﺎﺗ ﻦﻣ
ً
اﺮﮭﺷ (ﻦﯾﺮﺸﻋو ﻊﺑرأ)
ﺔﻠﻤﺘﻜﻣ ﺔﻧﺎﻤﻀﻟا ةدﺎﮭﺷ ﺖﻧﺎﻛو ﺪﻤﺘﻌﻣ ق
ّ
ﺮﻔﻤﻟﺎﺑ ﻊﺋﺎﺑ ﻦﻣ ﺔﻋﺎﺴﻟا ءاﺮﺷ لﺎﺣ ﻲﻓ ﻂﻘﻓ ﺔﻧﺎﻤﻀﻟا هﺬھ يﺮﺴﺗ ءاﺰﺟﻹا
.ﻊﺋﺎﺒﻟا ﻢﺗﺎﺨﺑ ةرﻮﮭﻤﻣو ﺔﻌﻗﻮﻣو
وأ داﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﮭﻈﺗ ﻲﺘﻟا بﻮﯿﻌﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﺔﻧﺎﻤﻀﻟا هﺬھ ﻲﻄﻐﺗ ﻲﻓﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﻌﻧﺎﺼﻤﻟاﺔﻋﺎﺳ ءاﺮﺷ ﺪﻨﻋ ةدﻮﺟﻮﻣ نﻮﻜ
و ثداﻮﺤﻟا ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا راﺮﺿﻷا ﺔﻧﺎﻤﻀﻟا هﺬھ
ِ
ﻂﻐﺗ .سﻮﺳﺮﯿﻓ ﻦﻋﺘﻗﺮﺳو
ّ
ﻠﺤﻣ ﺮﯿﻏ ﻲﻓ ﺔﻋﺎﺴﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳإ
ﺎﻤﻛ .ﺎﮭﻧاﺪﻘﻓو
ُ
ﻟا ﻦﻣ ﻰﻨﺜﺘﺴ ﺔﻧﺎﻤﻀ ﻒﻠﺘﻟا ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا راﺮﺿﻷا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﻀﯾإ ،ﻲﻧﺪﻌﻤﻟا جﺎﺟﺰﻟاو ﺔﯾرﺎﻄﺒﻟاو راﻮﺴﻟا
.هﻼﻋأ ﺎﮭﯿﻟإ رﺎﺸﻤﻟا فوﺮﻈﻟا ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏو ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا راﺮﺿﻷاو
ﺮﯿﻏ نﻮﺤ
ّ
ﻠﺼﻣ ﺎﮭﯾﺮﺠﯾ تﺎﺤﯿﻠﺼﺗ ﺔﯾأ نﺄﺷ ﻦﻣ لﺎﻄﺑإ .ﻲﻓ.ﻲﺑ ﻢﯾﺎﺗﺮﯿﻓ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻦﯾﺪﻤﺘ لﻮﻌﻔﻣ.ﺔﻧﺎﻤﻀﻟا هﺬھ
ا ﺪﻨﻋ اﺬھ نﺎﻛ لﺎﺣ ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻗﻹا ﺚﯿﺣ ﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ سﻮﺳﺮﯿﻓ ﻞﯿﻛﻮﺑ وأ ﺔﻋﺎﺴﻟا عﺎﺑ يﺬﻟا عزﻮﻤﻟﺎﺑ لﺎﺼﺗﻹا ﻲﻐﺒﻨﯾ ﺔﺟﺎﺤﻟ
.ﺔﻋﺎﺴﻟا ءاﺮﺷ ﻢﺗ ﺚﯿﺣ ﺪﻠﺒﻟا ﻦﻋ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺮﯿﺧﻷا
ﻮﻜﺗ عزﻮﻤﻟا ﻦﻋ ةردﺎﺻ ىﺮﺧا ﺔﻧﺎﻤﺿ ﺔﯾأ .ﺔﻧﺎﻤﻀﻟا هﺬھ مﺎﻜﺣأ ﻞﯾﺪﻌﺗ ﺪﺣﻷ زﻮﺠﯾ ﻻن عزﻮﻤﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ ﻦﻣﮫﺴﻔ.
ﻨﺑ ﺔﻋﺎﺴﻟا رﺎﺒﺘﺧإ ﻢﺗ ﻰﺘﺣ ءﺎﻤﻟا ﻲﻓ ﺲﻄﻐﻟا ﻲﻓ حﺎ30 ﻜﻤﯾ ﮫﯿﻠﻋو .ﺮﺘﻣ ﺔﺤﻟﺎﺻ ﺮﯿﻏ ﺎﮭﻧأ ﺮﯿﻏ ،
ّ
ﻞﺘﺒ
نأ ﺔﻋﺎﺴﻠﻟ
.ءﺎﻤﻟا ﺖﺤﺗ لﺎﻤﻌﺘﺳﻺﻟ
ﺈﻓ ﻚﻟذ ﻊﻣزﻌﻟا ءﺎﻤﻟﺎﺑ ﺔﯾﺎﻨﻌﺑ ﺔﻋﺎﺴﻟا ﻒﻄﺷ ﻦﺴﺤﺘﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﮫﻧ ﺔﺣﺎﺒﺴﻟا ﻌﺑ ب.ﺢﺒﺴﻤﻟا ﻲﻓ وأ ﺮﺤﺒﻟا ﻲ
ﻞﻛ ﺔﻧﺎﯿﺼﻠﻟ ﺔﻋﺎﺴﻟا عﺎﻀﺧإ ﻦﺴﺤﺘﺴﯾ ﺎﮭﺘﻋﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ24 .ﺮﮭ
ﻮﻏﻮﻠﯿﺗﺮﯿﺳ :ﺮﯾوﺰﺘﻟا ﻊﻨﻤﻟ ﮫﺸﺗﺎﺳﺮﯿﻓ مﺎﻈﻧ
"
ّ
ﻤﺴ
ُ
ﺔﻌﻄﻗ ﻞﻜﺑ ﺪﯾﺮﻓ دﻮﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﻠﻤﺘﺸﻣ "ﺔﯿﻟود ﺔﻧﺎﻤﺿ" ﺔﻗﺎﻄﺒﺑ ﺔﺑﻮﺤﺼﻣ سﻮﺳﺮﯿﻓ تﺎﻋاﺪﺑإ ﻞﻛCLG Code."
ﻊﻗﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻌﻄﻘﻟا ﺔﻟﺎﺻأ ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﻟا نﺎﻜﻣﻹﺎﺑversace.certilogo.com دﻮﻛ لﺎﻤﻌﺘﺳإ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ"CLG
Codeﺔﻧﺎﻤﻀﻟا ﺔﻗﺎﻄﺑ ﻰﻠﻋ عﻮﺒﻄﻤﻟا ".
Lejupielādēt rokasgrāmatu latviešu valodā (PDF, 4.87 MB)
(Apsveriet ietekmi uz vidi un drukājiet šo rokasgrāmatu tikai tad, ja tas patiešām ir nepieciešami)

Vērtējums

Paziņojiet mums, ko jūs domājat par Versus Versace Aberdeen S3006-0017 Rokas pulkstenis, novērtējot produktu. Vai vēlaties dalīties pieredzē ar šo produktu vai uzdot jautājumu? Ievadiet savu komentāru lapas apakšdaļā.
Vai esat apmierināts ar Versus Versace Aberdeen S3006-0017 Rokas pulkstenis?
26%
74%
19 vērtējumi

Pievienoties sarunai par šo produktu

Šeit varat dalīties savās domās par Versus Versace Aberdeen S3006-0017 Rokas pulkstenis. Ja jums ir jautājumi, vispirms rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu. Rokasgrāmatu var pieprasīt, izmantojot mūsu saziņas veidlapu.

Giovanni Bevilacqua 13-08-2022
Es nevaru saprast, kā aktivizēt nakts redzamību (skat. ceļveža 4. att., kurā nav redzama neviena norāde, izņemot zīmējumu, kas ir pilnīgi nepietiekams). 4. attēlā ir skaidri norādīts, ka to jāspēj aktivizēt, viegli nospiežot trīs sānu centrālo riteni, bet nospiežot nekas netiek iegūts. Vai es varu zināt, vai nakts redzamību tiešām var aktivizēt? Un ja tā, kā šķiet no rokasgrāmatas, kā rīkoties? Paldies un gaidiet jūsu atbildi

atbildēt | Tas bija noderīgi (22) (Tulkojis Google)
Luca camboni 29-09-2022
Sveiki, es nevaru saprast, kā padarīt hronogrāfu darboties. Esmu pieradis pie hrono aktivizēšanas un bloķēšanas pogām. Vai varat man palīdzēt? Paldies

atbildēt | Tas bija noderīgi (12) (Tulkojis Google)
Per Siem 08-12-2022
Kā iedarbināt pulksteni pret versace

atbildēt | Tas bija noderīgi (9) (Tulkojis Google)
Zhelyazko Atanasov 07-12-2023
Vai jūs uzzinājāt, kā?

Tas bija noderīgi (0) (Tulkojis Google)
T N 28-09-2022
Kā mainīt datumu

atbildēt | Tas bija noderīgi (7) (Tulkojis Google)
Florian rohner 27-09-2020
Mans jautājums ir par to, kādas baterijas pulkstenim ir vajadzīgas. Tas ir pretstats

atbildēt | Tas bija noderīgi (0) (Tulkojis Google)

Vairāk par šo rokasgrāmatu

Mēs saprotam, ka ir patīkami, ka jūsu Versus Versace Aberdeen S3006-0017 Rokas pulkstenis ir papīra rokasgrāmata. Jūs vienmēr varat lejupielādēt rokasgrāmatu no mūsu vietnes un pats to izdrukāt. Ja vēlaties saņemt oriģinālo rokasgrāmatu, iesakām sazināties ar Versus Versace. Viņi varētu nodrošināt oriģinālu rokasgrāmatu. Vai meklējat sava Versus Versace Aberdeen S3006-0017 Rokas pulkstenis rokasgrāmatu citā valodā? Izvēlieties vēlamo valodu mūsu mājaslapā un meklējiet modeļa numuru, lai redzētu, vai tas ir pieejams.

Specifikācijas

Zīmols Versus Versace
Modelis Aberdeen S3006-0017
Kategorija Rokas pulksteņi
Faila veids PDF
Faila lielums 4.87 MB

Visas rokasgrāmatas par Versus Versace Rokas pulksteņi
Citas Rokas pulksteņi rokasgrāmatas

Bieži uzdotie jautājumi par Versus Versace Aberdeen S3006-0017 Rokas pulkstenis

Mūsu atbalsta komanda meklē noderīgu informāciju par produktu un atbild uz bieži uzdotajiem jautājumiem. Ja atrodat ko nepareizu bieži uzdotajos jautājumos, informējiet mūs, izmantojot saziņas veidlapu.

Akumulators manā ierīcē ir oksidēts. Vai es joprojām varu to droši lietot? Apstiprināts

Jā, ierīci joprojām var droši lietot. Pirmkārt, izņemiet oksidēto akumulatoru. Nekad neizmantojiet kailām rokām, lai to izdarītu. Pēc tam notīriet akumulatora nodalījumu ar vates tamponu, kas iemērc etiķī vai citrona sulā. Ļaujiet tai nožūt un ievietojiet jaunas baterijas.

Tas bija noderīgi (776) Lasīt vairāk

Mans mehāniskais pulkstenis darbojas ātri. Ko darīt? Apstiprināts

To var izraisīt magnētiskā lauka iedarbība. To var atrisināt ar demagnetizācijas procesu, ko veic profesionāls pulksteņmeistars.

Tas bija noderīgi (751) Lasīt vairāk

Ko nozīmē AM un PM? Apstiprināts

AM apzīmē Ante Meridiem un norāda, ka laiks ir pirms pusdienlaika. PM apzīmē Post Meridiem un norāda, ka laiks ir pāri pusdienlaikam.

Tas bija noderīgi (649) Lasīt vairāk

Kas ir "hronogrāfs"? Apstiprināts

"Hronogrāfs" burtiski ir "laika rakstnieks". Šis termins tiek lietots, lai aprakstītu pulksteņus, kas norāda diennakts laiku, kā arī mēra noteiktu laika periodu, piemēram, hronometru.

Tas bija noderīgi (562) Lasīt vairāk

Kas ir GMT? Apstiprināts

GMT ir Griničas laiks (dažreiz saukts par UTC, kas apzīmē koordinēto pasaules laiku). Tas ir laiks 0 garumam, kas iet cauri Griničai netālu no Londonas.

Tas bija noderīgi (388) Lasīt vairāk

Kas ir kvarca kustība? Apstiprināts

Pulksteņi un pulksteņi ar kvarca kustību tiek darbināti ar akumulatoru. Tas sūta elektrisko strāvu caur kvarca kristāliem, kas vibrēs. Šīs vibrācijas tiek nodotas kustībai. Tā kā vibrācijām ir noteikta frekvence, pulksteņi un pulksteņi ar kvarca kustību ir ārkārtīgi precīzi.

Tas bija noderīgi (386) Lasīt vairāk
Rokasgrāmata Versus Versace Aberdeen S3006-0017 Rokas pulkstenis

Saistītie produkti

Saistītās kategorijas